Infrastruktura

EOP jako vlastník průmyslové zóny Opatovice preferuje umístit v zóně EOP takové projekty, které svým charakterem budou zapadat do záměru využití synergií. Zóna nabízí zejména využití tepla či chladu a dodávku páry, horké nebo chlazené vody z EOP, dále také možnost připojení na EE a doplňkově dodávku pitné a technologické vody a odvedení splaškových vod.

Předpokládá se tedy umístit na volné plochy P1 a P2 takové projekty, které mají vysoké nároky na odběr tepla nebo chladu z EOP. Preferované parametry pro odběry chladu nebo tepla:

  • plocha P1 - odběr chladu nebo tepla cca 50 000 GJ
  • plocha P2 - odběr chladu nebo tepla 500 000 GJ

Charakteristika plochy P1

Velikost plochy: 6,2 ha
Vlastník: EOP
Nadmořská výška: 224 až 225 m n. m
Hladina podzemní vody: cca -3 m
Klimatické podmínky: teplá oblast s mírnou zimou, prům. roční teplota je 8,4°C, prům. roční úhrn srážek 599 mm
Geologické podmínky: 3. geotechnická kategorie, labská oblast České křídové pánve
Záplavové území: mimo záplavové území stoleté vody

Podrobný popis plochy P1 - pozemky (35,81 kB)

 

Charakteristika plochy P2

Velikost plochy: 11,63 ha
Vlastník: EOP, OHD
Nadmořská výška: 224 až 225 m n. m
Hladina podzemní vody: cca -3 m
Klimatické podmínky: teplá oblast s mírnou zimou, prům. roční teplota je 8,4°C, prům. roční úhrn srážek 599 mm
Geologické podmínky: 3. geotechnická kategorie, labská oblast České křídové pánve
Záplavové území: nachází se v záplavovém území stoleté vody

Podrobný popis plochy P2 - pozemky (34,55 kB)

 

Elektrická energie

Možnost napojení v rozvodně 110 kV v areálu EOP.

Teplo

Zajištění tepla pro otop a technologii je provedeno z teplárenského zdroje EOP ve formě páry nebo horké vody o parametrech požadovaných technologií budované výroby. 

Plyn

Napojení na zemní plyn (vysokotlaký plynovod DN500) je k dispozici u obce Čeperka ve vzdálenosti cca 0,7 km, nebo u obce Borek ve vzdálenosti cca 4 km. Kapacita plynovodu je cca 500 mil. m3/rok.

Technologická voda 

Surová (technologická) voda je k dispozici z řeky Labe v rámci dostatečného bilančního přídělu elektrárny. Surová voda je přivedena přivaděčem surové vody do areálu EOP. Napojení na technologickou vodu je možné v areálu EOP.

  • Změkčená voda - k dispozici v chemické úpravně vody EOP.
  • Demineralizovaná voda - k dispozici v chemické úpravně vody EOP.
     

Pitná voda

Průmyslová zóna je napojena na dva zdroje pitné vody. EOP využívá svého zdroje pitné vody - dvou studní umístěných vně areálu. Tato pitná voda je vakuově přečerpávána do třetí studně v areálu EOP u objektu zauhlování. Odtud vede trasa na úpravnu vody a z ní je rozvod pitné vody po areálu EOP.

Záložním zdrojem pitné vody pro EOP je zdroj pitné vody Hrobice (VaK Pce). Místem napojení pro průmyslovou zónu je stávající rozvod pitné vody v areálu EOP.

Kanalizace

V průmyslové zóně se nachází kanalizace v majetku EOP, a to jak dešťová, tak splašková. Dešťová kanalizační síť je vedena celým areálem EOP a ústí do odvaděče průmyslové vody a je možné se na tuto kanalizaci nejbližší přípojkou u nového záměru s dešťovými vodami napojit.

Kanalizace splašková prochází areálem EOP a je zaústěna do centrální čistírny odpadních vod EOP. Napojení na tuto kanalizaci je možné v EOP. 

Ostatní synergie v rámci EOP

Likvidace odpadů prostřednictvím centrální mezideponie odpadů EOP, poskytnutí vedlejších produktů EOP při výstavbě, skladování, služby stravování, údržba areálu, zdravotní služby, využití vlečky EOP napojené na státní železniční síť v Opatovicích nad Labem, využití příjezdové komunikace přes areál EOP.